25 October 2008

Првата книга за деца

Книгите за деца се книги кои се напишани и наменети за деца до 12 годишна возраст. Ова поле вклучува литература, едукативни текстови и сликовници.

Полето е доста широко па е многу тешко да се каже кога започнала историјата на книгите за деца. Но користејќи ја оваа дефиниција, многумина се согласуваат дека првата книга напишана за деца е Orbus Pictus (Светот низ слики), сликовница од 1658 година напишана од Јан Амос Коменски, наставник од Чешка.

Оваа книга, која личи на детска енциклопедија, е поделена на околу 150 поглавија кои опфаќаат различни теми од нежива природа, зоологија до религија.