05 April 2007

Конкурс

По повод 2 април, светскиот ден на литературата за деца,


издавачката куќаВЕРМИЛИОНраспишува

НАГРАДЕН КОНКУРС

ЗА КНИГА ЗА ДЕЦА ВО СЛУЖБА НА МИРОТ И ТОЛЕРАНЦИЈАТА

Право на учество на конкурсот имаат сите граѓани на Република Македонија. Пристигнатите дела треба да ги исполнуваат следните услови:

  • Да бидат оригинални дела на македонски јазик (во оригинал или превод) и не смеат да бидат претходно објавувани;
  • Да спаѓаат во жанрот роман или збирка раскази за деца;
  • Да бидат наменети за деца од 8-14 годишна возраст;
  • Да ги поттикнуваат децата да ги прифаќаат разликите и да одбиваат секаков вид на дискриминација, да ги прават поотворени кон другите култури и начини на живот и да ги промовираат концептите и идеите на толеранцијата и мирот.

Конкурсот е анонимен. Текстовите во електронски облик (компакт диск или дискета) треба да се предадат најдоцна до 15 ноември 2007, во шифриран плик испратен на следната адреса:

ВЕРМИЛИОН, П.Фах 288, 1001 Скопје

Во друг, посебно означен плик, што ќе биде отворен по изборот, треба да биде наведена шифрата и контакт информации за авторот на делото.

Најдобрата необјавена книга за деца во служба на мирот и толеранцијата ќе биде наградена со откупна парична награда од 30.000 денари и ќе биде објавена.

Доставените дела не се враќаат. Дозволени се номинации само од авторите на делата. Одлуката на жирито е конечна. Доколку според жирито ниту едно номинирано дело не заслужува награда, истата нема да биде доделена.

Учесниците ќе бидат известени за резултатите од конкурсот најдоцна до 1 февруари 2008. Свеченото доделување на наградата и претставувањето на објавеното дело ќе биде на 2 април 2008 година.

(Објавено во „Дневник“ на 2.4.2007)